OŚWIADCZENIE O WYRAŻENIU ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

OŚWIADCZENIE O WYRAŻENIU ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

W związku z treścią art. 23 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. z 2014 r., poz. 1182 z późn. zm.) niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie przez MDM Sp. z o.o. MDM 1 Sp. k., Ul. Gubinowska 7/132, kod 02-956 Warszawa, NIP 9512415996 zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000626475 („Spółka”), będącą administratorem moich danych osobowych zawartych w formularzu kontaktowym, w celach związanych z działalnością Spółki, w tym w szczególności do celów promocji, marketingu, analiz w systemach informatycznych, kartotekach, skorowidzach, księgach, wykazach i innych zbiorach ewidencyjnych. Zgoda, o której mowa powyżej obejmuje również przetwarzanie danych osobowych w przyszłości przez Spółkę,  jeżeli nie zmieni się cel przetwarzania.

Podanie danych jest dobrowolne, a ponadto mam prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, w przypadku w którym są one niekompletne, nieaktualne lub nieprawdziwe.

Ponadto, wyrażam zgodę na przekazywanie, udostępnianie moich danych osobowych w celach marketingowych i związanych z zawieraniem umów rezerwacyjnych, przedwstępnych i przyrzeczonych sprzedaży nieruchomości i/lub prawa użytkowania wieczystego podmiotom wykonującym dla Spółki czynności związane z realizacją przez Spółkę swojej działalności.