Regulamin

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną
przez Spółkę MDM Sp. z o.o. MDM 1 Sp. k.

§ 1

Postanowienia ogólne

 1. Regulamin niniejszy określa zakres i warunki świadczenia usług drogą elektroniczną przez MDM Sp. z o.o. MDM 1 Sp. k. z siedzibą w Warszawie przy ul. Gubinowskiej 7/132, (kod pocztowy: 02-956), o nadanym numerze identyfikacji podatkowej NIP: 9512415996, o nadanym numerze REGON 364871945, o nadanym numerze KRS: 0000626475, adres e-mail: biuro@lesnykwiat.pl, strona internetowa www.lesnykwiat.pl, dalej zwana „Spółką”, w szczególności zasady korzystania ze strony internetowej www.lesnykwiat.pl (dalej jako „strona internetowa”).

 2. Wpisanie przez użytkownika w przeglądarce internetowej odpowiedniego adresu URL wybranych przez niego stron internetowych administrowanych przez Spółkę oraz wypełnienie formularza kontaktowego zamieszczonego na stronie internetowej danymi osobowymi oraz teleadresowymi użytkownika strony, jest równoznaczne z pełną akceptacją przez użytkownika warunków niniejszego Regulaminu bez konieczności sporządzenia odrębnej umowy.

§ 2

Zasady dostępu do strony internetowej

 1. Spółka zapewnia działanie systemu teleinformatycznego w taki sposób, że użytkownik może nieodpłatnie korzystać ze strony internetowej oraz rozpocząć i zakończyć w dowolnej chwili korzystanie z ww. strony.

 2. Dostęp do strony internetowej nie jest limitowany, w szczególności dostęp ten nie wymaga dokonania rejestracji lub przeprowadzenia procedury logowania.

 3. Uzyskanie kontaktu ze Spółką za pośrednictwem strony internetowej jest możliwe przy użyciu zamieszczonego na stronie internetowej formularza kontaktowego, poprzez wypełnienie poszczególnych pól formularza kontaktowego niezbędnymi danymi osobowymi (imię, adres e-mail, nr telefonu) oraz wskazanie tematu rozmowy (zapytania).

 4. Zasady zapisywania i uzyskiwania dostępu do danych na urządzeniach użytkowników korzystających ze strony internetowej do celów świadczenia usług drogą elektroniczną przez administratora strony internetowej oraz danych wprowadzanych do systemu teleinformatycznego, którym posługuje się użytkownik (pliki cookies), zawarte są w Polityce prywatności Spółki, zamieszczonej na stronie internetowej.

 5. Korzystanie ze strony internetowej Spółki wymaga, aby systemy informatyczne z których korzystają użytkownicy strony internetowej miały włączoną obsługę plików cookies
  i aktywny Javascirpt.

 6. Celem skorzystania ze strony internetowej oraz zamieszczonego na niej formularza kontaktowego, urządzenie którym posługuje się użytkownik powinno spełnić następujące wymagania techniczne, niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym Spółki:

   1. dostęp do sieci Internet (łącze min. 128 kbps dla użytkownika),

   2. posiadanie konta poczty elektronicznej (e-mail),

   3. przeglądarka internetowa: Chrome 43.x, Firefox 39.x, MSIE 11.x, Opera 30.x, WebKit Mobile 4.x, Chrome Mobile 43.x i następne wersje.

§ 3

Warunki korzystania ze strony internetowej

 1. Użytkownik zobowiązuje się do korzystania ze strony internetowej zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu oraz dobrymi obyczajami.

 2. Użytkownik zobowiązany jest w szczególności do przestrzegania zakazu nadużywania środków komunikacji elektronicznej oraz zakazu dostarczania przez lub do systemów teleinformatycznych Spółki danych i treści:

 1. powodujących zachwianie pracy lub przeciążenie systemów teleinformatycznych Spółki lub innych podmiotów biorących bezpośredni lub pośredni udział
  w świadczeniu przez Spółkę usług drogą elektroniczną,

 2. niezgodnych z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa,

 3. naruszających dobra osób trzecich, ogólnie przyjęte normy społeczne, moralne lub godzące w dobre obyczaje, obraźliwe czy naruszające czyjąkolwiek godność.

 1. W sytuacjach nadzwyczajnych, związanych z koniecznością przywrócenia stabilności systemu teleinformatycznego lub przeprowadzenia prac konserwacyjnych systemu teleinformatycznego Spółka ma prawo do czasowego ograniczenia funkcjonowania strony internetowej.

 2. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w funkcjonowaniu strony internetowej lub opóźnienia czy zakłócenia w transmisji danych wynikające z przyczyn technicznych niezależnych od Spółki.

§ 4

Dane osobowe użytkownika strony internetowej

 1. Przetwarzanie danych osobowych użytkowników będących osobami fizycznymi może dotyczyć danych osobowych dobrowolnie podawanych przez użytkowników w formularzu kontaktowym zamieszczonym na stronie internetowej.

 2. Informacje dla osoby, której dane dotyczą:

  1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych dobrowolnie podanych w formularzu kontaktowym zamieszczonym na stronie internetowej jest Spółka, tj. MDM Sp. z o.o. MDM 1 Sp. k. z siedzibą w Warszawie przy ul. Gubinowskiej 7/132, (kod pocztowy: 02-956), adres e-mail: biuro@lesnykwiat.pl;

  2. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane w celu obsługi korespondencji przesłanej za pośrednictwem formularza kontaktowego zamieszczonego na stronie internetowej; Podstawą prawną przetwarzania Pana/Pani danych jest udzielona zgoda oraz prawnie uzasadnione interesy realizowane przez Spółkę – zgodnie z art. 6 ust. 1 lit a oraz f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych; Prawnie usprawiedliwionym celem występującym po stronie Spółki jest konieczność identyfikacji, uporządkowania i obsługi spraw osób, które kontaktują się ze Spółką;

  3. Pana/Pani dane będą udostępniane następującym odbiorcom/kategoriom odbiorców danych: podmiotom z branży budowlanej, bankom, urzędom, notariusz, administratorowi osiedla;

  4. Pana/Pani dane będą przechowywane przez Spółkę przez okres maksymalnie trzech lat – po czym zostaną niezwłocznie usunięte – lub do momentu wniesienia sprzeciwu, co do przetwarzania danych osobowych przez Spółkę lub żądania usunięcia danych osobowych;

  5. Przysługuje Panu/Pani uprawnienie do żądania od Spółki dostępu do danych osobowych które Pana/Pani dotyczą, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania; Jednocześnie posiada Pan/Pani prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także do przenoszenia danych;

  6. Przysługuje Panu/Pani uprawnienie do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych, którego Spółka dokonała na podstawie Pana/Pani zgody wyrażonej przed jej cofnięciem;

  7. Przysługuje Panu/Pani uprawnienie do wniesienia skargi do organu nadzorczego (do dnia 25 maja 2018 r. jest nim Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych);

  8. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych w formularzu kontaktowym jest całkowicie dobrowolne, jednak brak podania adresu e-mail uniemożliwi Spółce udzielenie odpowiedzi na korespondencję kierowaną za pośrednictwem formularza kontaktowego, tym samym Pana/Pani wiadomość pozostanie bez rozpoznania;

 3. Spółka oświadcza, że stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę danych osobowych, odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem przepisów ustawy o ochronie danych osobowych oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

 4. Użytkownik przez zaznaczenie odpowiednich pól w formularzu kontaktowym zamieszczonym na stronie internetowej może oświadczyć, że:

  1. wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Spółkę w celach marketingowych i handlowych

  2. wyraża zgodę na udostępnianie tych danych przez Spółkę osobom trzecim.

  3. zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu

§ 5

Własność intelektualna

 1. Prawa do treści zawartych na stronie internetowej przysługują Spółce lub osobom trzecim, które wyraziły zgodę na zamieszczenie tych treści na stronie internetowej.

 2. Użytkownikowi przysługuje prawo do korzystania z treści zawartych na stronie internetowej na użytek własny oraz wyłącznie na warunkach określonych niniejszym Regulaminem.

 3. Zamieszczone na stronie internetowej treści, stanowiące własność intelektualną Spółki
  w szczególności takie jak opracowania tekstowe, graficzne, logotypy, ikony, obrazy, zdjęcia, pliki audio, wideo, pliki z danymi, prezentacje czy programy nie mogą być powielane lub rozpowszechniane w żadnej formie i w żaden sposób bez uprzedniego zezwolenia Spółki.

§ 6

Postępowanie reklamacyjne. Zgłaszanie uwag.

 1. Reklamacje dotyczące funkcjonowania strony internetowej należy zgłaszać za pośrednictwem adresu poczty elektronicznej biuro@lesnykwiat.pl.

 2. Reklamacje należy zgłaszać w terminie 7 dni od dnia wystąpienia przyczyny zgłoszenia.

 3. Spółka rozpatrzy zgłoszoną reklamację niezwłocznie, pod warunkiem zamieszczenia
  w zgłoszeniu reklamacyjnym zwięzłego opisu problemu, wskazania czasu jego wystąpienia oraz danych umożliwiających identyfikację użytkownika zgłaszającego (imię
  i nazwisko, adres e-mail).

§ 7

Postanowienia końcowe

 1. Regulamin niniejszy obowiązuje od dnia 30.10.2017r.

 2. Spółka zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, bez konieczności uprzedniego informowania o tym użytkowników strony internetowej.

 3. Zmiany Regulaminu będą publikowane przez Spółkę na stronie internetowej.

 4. Korzystanie przez użytkownika ze strony internetowej po wprowadzeniu zmian niniejszego Regulaminu oznacza ich akceptację.